Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden, die samen met andere beleidsvormen en richtlijnen op de Voiceoverstemacteur.nl website gevonden kunnen worden, maken duidelijk wat een Gebruiker van Voiceoverstemacteur.nl kan verwachten, en wat Voiceoverstemacteur.nl kan verwachten van een Gebruiker.

Door het bezoeken van webpagina’s op de Voiceoverstemacteur.nl website, wordt een Gebruiker geacht deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, die samen samen met andere beleidsvormen en richtlijnen op de Voiceoverstemacteur.nl website gevonden kunnen worden.

Privacybeleid
Voiceoverstemacteur.nl respecteert de privacy van haar Gebruiker. Gebruiker kan hier het huidige privacybeleid van de Voiceoverstemacteur.nl website raadplegen.

Inhoud
Gebruiker erkent dat de Voiceoverstemacteur.nl website beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of hierna ontwikkeld worden. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd als collectief werk onder de Nederlandse wetten op het auteursrecht, en Voiceoverstemacteur.nl is eigenaar van het auteursrecht op de volledige inhoud.

Gebruiker mag de inhoud niet wijzigen, verwijderen, toevoegen, publiceren, verspreiden, deelnemen in overdracht of verkopen als afgeleide werken, of op enige wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk. Als er geen specifieke beperkingen worden weergegeven, kan Gebruiker kopieën maken van geselecteerde delen van de inhoud, op voorwaarde dat de kopieën zijn gemaakt alleen voor persoonlijk gebruik, en dat de Gebruiker duidelijke aanwijzingen en referenties geeft over in de inhoud, zoals alle kennisgevingen over copyright, handelsmerk legenden, of andere eigendomsrechten.

Behoudens het bepaalde in de vorige zin, mag de Gebruiker de inhoud niet uploaden, plaatsen, reproduceren, of op enigerlei wijze verspreiden zonder het verkrijgen van toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten. In aanvulling op het voorgaande, wordt het gebruik van alle softwarematige inhoud geregeld door de softwarelicentieovereenkomst bij dergelijke software.

Inhoud van derden
In sommige gevallen, vertegenwoordigt de inhoud, die via de Voiceoverstemacteur.nl website wordt verspreid, de adviezen en beslissingen van de respectievelijke derde partij die het materiaal levert. Voiceoverstemacteur.nl onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies, of verklaring op de Voiceoverstemacteur.nl website door iemand anders dan Voiceoverstemacteur.nl. Onder geen enkele omstandigheid zijn Voiceoverstemacteur.nl, of aan haar gelieerde ondernemingen, of een van haar functionarissen, directeuren of werknemers aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker in informatie verkregen via de Voiceoverstemacteur.nl website. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de informatie, advies, adviezen of andere inhoud die beschikbaar is via de Voiceoverstemacteur.nl website te evalueren.

Beëindiging van gebruik
Voiceoverstemacteur.nl kan een Gebruiker de toegang van de Voiceoverstemacteur.nl website opschorten of beëindigen, tot alle of een deel van de Voiceoverstemacteur.nl website met inbegrip van een account daarop, zonder mededeling, in eigen goeddunken van Voiceoverstemacteur.nl.

Disclamer en beperking van aansprakelijkheid
DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE WORDT AANGEBODEN DOOR Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia OP EEN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJST Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia ALLE GARANTIES AF.

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET OP: (I) DE WERKING VAN DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DAARVAN; (II) DAT DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE ZAL WORDEN ONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS; (III) DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF DE BIJWERKING VAN ALLE INFORMATIE, INHOUD, SERVICE OF HANDELSWAREN VIA DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE; OF (IV) DAT DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE, HAAR SERVERS OF NAMENS Voiceoverstemacteur.nl VERZONDEN E-MAIL VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJK COMPONENTEN.

Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia GEEFT GEEN GARANTIE OP DE CONTINUE, ONDERBROKEN OF BEVEILIGDE TOEGANG VAN DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE OF ENIGE DAARAAN VERWANTE DIENSTEN. DE WERKING VAN DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE KAN WORDEN VERSTOORD DOOR TALLOZE FACTOREN DIE BUITEN DE CONTROLE EN OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia VALLEN.

IN GEEN GEVAL ZAL Voiceoverstemacteur.nl/Alchemedia AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN VAN EEN GEBRUIKER IN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES OF DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILFOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN OF VERTRAGINGEN IN DE OPERATIE VAN UITZENDINGEN OF ENIGE STORING IN DE WERKING DIE WEL OF NIET KOMT DOOR COMMUNICATIESTOORNISSEN, DIEFSTAL, VERNIELING, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE ‘RECORDS/BESTANDEN’ VAN DE PROGRAMMA’S OF DIENSTEN VAN DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE. DE GEBRUIKER ERKENT DAT DEZE PARAGRAAF GELDT VOOR ALLE CONTENT, MERCHANDISE EN BESCHIKBARE DIENSTEN VIA DE Voiceoverstemacteur.nl WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES.

Erkentelijkheid
De Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen Gebruiker en Voiceoverstemacteur.nl over de relatie van de Gebruiker met Voiceoverstemacteur.nl, en vervangt alle voorgaande verklaringen of vertegenwoordigingen. Bij gebruik van de Voiceoverstemacteur.nl website of bij het maken van een aankoop erop of op een gelieerde website, gaat de gebruiker ermee akkoord GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAADEN.

Wijzigingen
Voiceoverstemacteur.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken aan de Voiceoverstemacteur.nl website, geplaatste beleidsvormen en richtlijnen en deze Gebruiksvoorwaarden, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst herzien op 19 mei 2015.

Voiceoverstemacteur.nl
Onderdeel van Alchemedia, Utrecht